การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถระบุคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม โดยจะช่วยป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในการรักษาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและความความยั่งยืน พร้อมกับการรักษาสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาว
 
ความมุ่งมั่น ความท้าทาย และโอกาส

เพื่อสร้างความมั่นใจและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และต่อเนื่องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

    
 
กรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 
 
การคัดกรองและขึ้นทะเบียนคู่ค้า
(Supplier Screening and Registration)
 
 • ลงทะเบียนออนไลน์
 • รับทราบจรรยาบรรณบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับ
  คู่ค้า
 • ตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) และผ่านเกณฑ์
  ด้านความยั่งยืน
การจำแนกคู่ค้า
(Supplier Identification)
 
 • พิจารณาค่าใช้จ่ายคู่ค้า (Spending Analysis)
 • พิจารณาความสำคัญของคู่ค้าที่มีต่อบริษัท (Significant Supplier Identification)
 • ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ (Geographic Risks)
 
 
 
การประเมินการดำเนินงานคู่ค้า
(Supplier Assessment)
 
 • ประเมินการดำเนินงานครอบคลุมด้าน ESG ดังนี้
  - Desktop Assessment
  - Self-Assessment
  - Onsite Assessment
  - Significant Tier 1 Suppliers Risk Assessment
  - Supplier Evaluation
การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
(Supplier Development)
 
 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้คู่ค้า
 • โครงการ Contractor Scorecard
 • โครงการจัดประชุมคู่ค้าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2566

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้