คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยในปี 2565 มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี้

  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 6 คน 
  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้แทนตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทางทักษะที่จำเป็นในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานสำคัญตามแผนงานบริษัทปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่จูงใจในระยะยาว เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  

 

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

 


 
ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ลายมือชื่อ -

( เชษฐา ฐานะจาโร )

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้