คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยในปี 2566 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี้

  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 6 คน
  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทางทักษะที่จำเป็นในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


2. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจโดยนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานสำคัญตามแผนงานบริษัทปี 2567 ที่ยังต้องทำต่อเนื่องจากปี 2566 สำหรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่จูงใจ เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาทบทวนองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายโดยคำนึงผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอย่างยั่งยืน และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 อนุมัตินโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy)

5. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) โดยพิจารณาบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเฉพาะด้าน ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix และความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท


 


 
ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ลายมือชื่อ -

( เชษฐา ฐานะจาโร )

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้