คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางวัลลภา อัสสกุล
นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน โดยมี ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นางวัลลภา อัสสกุล นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล และ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยนี้ ขยายขอบเขตความรับผิดชอบให้ครอบคลุมงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในภาพรวมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ในปี 2565 มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้ครอบคลุมถึงประเด็นความยั่งยืนและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การยอมรับและแข่งขันในระดับสากล โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้ปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้

  • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการความยั่งยืนที่ก่อให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
    ได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นสำคัญอย่างเหมาะสม
  • ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มเติมข้อกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการลงมติการประชุม โดยกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6) และนอกจากนี้บริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ถือเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  
 

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 พบว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้นผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามประมาณการ และได้เห็นชอบกับแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 โดยได้ทำการประเมินระดับของผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และโอกาสของการเกิดความเสี่ยงตามสถานการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 

โดยสรุป คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาแล้ว เห็นว่า แผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทประจำปี 2566 มีความเพียงพอ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ในปัจจุบัน รวมทั้งมีแผนการดำเนินการและวิธีการเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

  

 
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - ลายมือชื่อ -

( ศ. (พิเศษ) อรรถพล   ใหญ่สว่าง )

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้