คณะกรรมการตรวจสอบ

 
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

กรรมการตรวจสอบ

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในสาระสำคัญของแผนการสอบบัญชี ประเด็นทางการบัญชีที่สำคัญ และมาตรฐานการบัญชีที่จะบังคับใช้ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ได้ดังนี้  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท ขอบเขตการตรวจสอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งปี 2566 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สอบทาน และประเมินความเพียงพออย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาผลการสอบทานทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย และการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศ และนำเสนอรายผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และปี 2566 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม การดำเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ 

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและสนับสนุนให้สำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี สอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่อนุมัติไว้ และพิจารณาผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักตรวจสอบภายใน และสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษัทได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา  

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 4,877,000 บาท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน    


      

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
 
  - ลายมือชื่อ -

( นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้