คณะผู้บริหาร

 
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

นางพเยาว์ มริตตนะพร
นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการผู้จัดการ

นายสงวน คุณาธินันท์
นายสงวน คุณาธินันท์

รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ

นางสุดฤทัย พรหมมาตร
นางสุดฤทัย พรหมมาตร

รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายอัลวิน จี
นายอัลวิน จี

รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ

ดร. วิเทศ เตชางาม
ดร. วิเทศ เตชางาม

รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์
นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์
นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และเลขานุการบริษัท