คณะผู้บริหาร

 
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์
นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ

นายอัลวิน จี
นายอัลวิน จี

รองกรรมการผู้จัดการ
บริหาร

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ
บัญชีและการเงิน