คณะกรรมการบริษัท

 
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

พลเอกสำเภา ชูศรี
พลเอกสำเภา ชูศรี

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

นางวัลลภา อัสสกุล
นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์

กรรมการบริษัท

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

นางสาวอาริศรา ธรมธัช
นางสาวอาริศรา ธรมธัช

กรรมการบริษัท

นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต
นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต

กรรมการบริษัท

นายวิชาญ เอกรินทรากุล
นายวิชาญ เอกรินทรากุล

กรรมการบริษัท

นางณฐมณ บุนนาค
นางณฐมณ บุนนาค

กรรมการบริษัท

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

นางพเยาว์ มริตตนะพร
นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ