คณะกรรมการบริษัท

 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

นางวัลลภา อัสสกุล
นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์

กรรมการบริษัท

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการบริหาร

นางพเยาว์ มริตตนะพร
นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

นางสาวอาริศรา ธรมธัช
นางสาวอาริศรา ธรมธัช

กรรมการบริษัท

นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต
นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต

กรรมการบริษัท

นายปิยกร อภิบาลศรี
นายปิยกร อภิบาลศรี

กรรมการบริษัท

นางทศานุช ธรรมโชติ
นางทศานุช ธรรมโชติ

กรรมการบริษัท

นางสาวจิรนันท์ วรจักร
นางสาวจิรนันท์ วรจักร

กรรมการบริษัท

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้