BEM สนับสนุนโครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

 
คุณกิตติ พัวบัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รับมอบโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และมูลนิธิออทิสติกไทย ในงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day (WAAD) เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการสนับสนุน ยอมรับ และส่งเสริมบุคคลออทิสติก รวมทั้งมุ่งเน้นให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีคุณธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัล ณ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 
ทั้งนี้ BEM ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและผู้พิการ BEM จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในโครงการส่งเสริมการจ้างคนพิการเชิงสังคม โดยการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ จากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์ในสังคม พร้อมส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 
เปิดอ่าน : 456
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้