MRT ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

MRT ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ

 

BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ภายในระบบรถไฟฟ้าทุกสถานี และรถไฟฟ้าทุกขบวน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงาน สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่ผู้โดยสารตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยปัจจุบันได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ดังนี้

 

1. จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ กรณีมีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จะให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

2. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้ที่มีไข้ มีอาการไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม

3. ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่จุดตรวจสัมภาระ และบริเวณห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี

4. เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการบ่อยๆ เช่น เครื่องออกตั๋วโดยสาร ห้องจำหน่ายตั๋ว ราวจับบันได บันไดเลื่อน ราวกันตก ประตูเก็บค่าโดยสาร เก้าอี้นั่งคอย ลิฟต์โดยสาร

5. เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า หลังปิดให้บริการ และก่อนเปิดให้บริการทุกวัน และเน้นการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น ราวจับภายในขบวนรถ เก้าอี้นั่งโดยสาร ที่จับบริเวณประตูขบวนรถ

6. เช็ดทำความสะอาดเหรียญโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนนำเหรียญออกไปหมุนเวียนให้บริการผู้โดยสาร

7. ตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำสถานี เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนผู้รับเหมาต่างๆ ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้าทุกวัน ทุกผลัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน กรณีมีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที

8. ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารหนาแน่นสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ ตลอดจนเช็ดถูทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จอแสดงข้อมูลภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานี และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

10. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่ครัดอาทินโยบายเกี่ยวกับการให้พนักงานงดเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเฝ้าติดตามสถานการณ์ และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อพร้อมปรับมาตรการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 

MRT ห่วงใยใส่ใจดูแลคุณ

เปิดอ่าน : 6,729
โดย : Corporate(Admin)