ขึ้นทะเบียนผู้ขาย

 

BEM ขอเชิญผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ที่มีศักยภาพสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกับบริษัท ในหมวดสินค้า / บริการ ดังนี้

•    งานระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น
•    งานซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่
•    งานระบบนํ้า สุขาภิบาล ปั้มนํ้า ท่อนํ้า
•    งานไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
•    งานโยธา
•    งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ติดตั้ง ต่อเติม ทาสี
•    งานพิเศษ งานที่สูง งานพื้นที่อับอากาศ
•    งานออกแบบสิ่งพิมพ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
•    งานบริการทางการแพทย์ ยา
•    อื่นๆ


ขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียนคู่ค้า

1.    กรุณาอ่านเพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญ ดังนี้

-    จรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct)
-    จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า  (Supplier Code of Conduct)
-    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กับ BEM

2.    ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ด้านสินค้าและบริการ และด้านความยั่งยืน (ESG)
3.    คลิกสมัครผ่านช่องทาง   
สมัครออนไลน์ 
4.    นำส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนคู่ค้าตามเงื่อนไขบริษัท เมื่อได้รับการติดต่อกลับ

สอบถาม เพิ่มเติมโทร : 0-2354-2000 ext 184465-7 หรือ อีเมล :
procurement@bemplc.co.th


การคัดกรองและประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้คู่ค้า  ของบริษัทฯ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม สิทธิมนุษยชน และแรงงาน และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินคู่ค้าตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.    การประเมินเพื่อคัดเลือกคู่ค้าพิจารณาจากปัจจัยความพร้อมด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านการส่งมอบ รวมถึงมีการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG) ของคู่ค้าผ่านแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)
2.    การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อกำหนดการทำงาน การส่งมอบงาน
3.    การประเมินคู่ค้า ณ สถานประกอบการ (Onsite Audit) ทั้งในด้านการดำเนินการและด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม สิทธิมนุษยชน และแรงงาน และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าของบริษัทฯ กำหนดไว้

โดยมีการจัดทำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการคุณภาพ (QMC) เป็นประจำทุกปีการจำแนกประเภทคู่ค้า

บริษัท มีการแบ่งคู่ค้าตามประเภท ดังนี้
•    คู่ค้าทางตรง (Tier 1 Suppliers) หมายถึง คู่ค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรงแก่บริษัท
•    คู่ค้าทางอ้อม (Non-Tier 1 Suppliers) หมายถึง คู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือให้บริการแก่คู่ค้าทางตรง
•    คู่ค้ารายสำคัญ (Significant Tier 1 Suppliers) หมายถึง คู่ค้ารายสำคัญที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรงแก่บริษัท
•    คู่ค้าทางอ้อมรายสำคัญ (Significant Non-Tier 1 Suppliers) หมายถึง คู่ค้ารายสำคัญที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่คู่ค้าทางตรงรายสำคัญของบริษัท

BEM ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคู่ค้าที่มีความสำคัญ (Significant Tier 1 Suppliers) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ปริมาณการซื้อขายสูง ( ≥ 50 MB ต่อปี)
2) มีความเชี่ยวชาญประเภทงาน/อุปกรณ์หลักที่เป็นธุรกิจหลักของธุรกิจรถไฟฟ้าและทางด่วน
3) ความร่วมมือในการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบต่างๆ ในการให้บริการที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท
4) ลักษณะงานบริการที่ต้องจัดหาคนงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ของบริษัทเป็นรายวันและมีมูลค่าการสั่งซื้อสูง
5) ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในกรณีฉุกเฉิน
 
 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้