ความรับผิดชอบต่อสังคม

 
 

บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า 
ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์

ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่งและระบบคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง