BEM ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำโดยคุณ อัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ร่วมกับกรมการจัดหางาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำและเป็นการสนับสนุนให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ให้สิทธิจัดจ้างเหมาช่วงงานแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลสังคม โดย BEM เห็นถึงสำคัญของการมีงานทำของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ยังมีทั้งศักยภาพ และความต้องการในการทำงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสให้คนพิการ ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
เปิดอ่าน : 987
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้