คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
1.    พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.    นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.    นายปลิว ตรีวิศวเวทย์      กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.    นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน
1.    พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร     ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.    นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.    นายปลิว ตรีวิศวเวทย์      กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.    ศ. (พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี้

  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 5 ท่าน 
  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้แทนตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านรถไฟฟ้าและทางพิเศษซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

2. พิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

คณะกรรมการได้พิจารณาให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามแนวปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ


4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานสำคัญตามแผนงานบริษัทปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่จูงใจ
ในระยะยาว เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 

 

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

 


 
ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 

( เชษฐา ฐานะจาโร )

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้