คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร  เตชะทัศนสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี้

  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 
    6 ท่าน 
  • คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้แทนจาก รฟม. ผู้ซึ่งมีความรู้ด้านสัญญาสัมปทาน และมีประสบการณ์ในการบริหารและงานปฏิบัติการของการให้บริการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

2. ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่จูงใจในระยะยาว เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

 
 

( เชษฐา ฐานะจาโร )

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน