คณะกรรมการบริษัท

 
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

รักษาการประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

นางวัลลภา อัสสกุล
นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.อรรณพ ตันละมัย
ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง
ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการบริษัท

ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์

กรรมการบริษัท

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

นางพเยาว์ มริตตนะพร
นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

นางสาวอาริศรา ธรมธัช
นางสาวอาริศรา ธรมธัช

กรรมการบริษัท

นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต
นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต

กรรมการบริษัท

นายวิทยา พันธุ์มงคล
นายวิทยา พันธุ์มงคล

กรรมการบริษัท

นายปิยกร อภิบาลศรี
นายปิยกร อภิบาลศรี

กรรมการบริษัท

นางทศานุช ธรรมโชติ
นางทศานุช ธรรมโชติ

กรรมการบริษัท

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริษัท

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ