ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญถึงสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 
  1. “ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด 
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และได้รับความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
 
  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและได้รับความยินยอม
 
  1. การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และความยินยอม และรวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้กับหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ  
 
  1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด        
 
  1. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท 
บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ :
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจทางพิเศษ 
เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร (02) 641 4611
ธุรกิจรถไฟฟ้า เลขที่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร (02) 624 5200
Email address :  DPO@bemplc.co.th
 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้