Standard Certification

 

    บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการทำงานและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน

  • ระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
  • ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001(เดิม OHSAS18001)
  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
  • ระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001
 

ข้อมูลเพิ่มเติม >

ธุรกิจรถไฟฟ้า
ธุรกิจรถไฟฟ้า

ธุรกิจทางด่วน
ธุรกิจทางพิเศษ

We use cookies to give you a better experience on bemplc.co.th By continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies as set out in our Privacy Statement.