ความรับผิดชอบต่อสังคม

 
 

บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า 
ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์

ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมความสุข ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความสุขของการเดินทาง (HAPPY JOURNEY) ความสุขของชุมชนและสังคม (HAPPY LIVING SOCIETY) และความสุขของโลกที่ยั่งยืน (HAPPY PLANET)

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้