เหตุการณ์สำคัญ

 
  • บริษัทร่วมกับ รฟม. และธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการชำระค่าโดยสารด้วยระบบ EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เพื่อเป็นทางเลือกในการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว
  • บริษัทเข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Loan) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยเป็นสินเชื่อที่เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน
  • บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 1/2565 มูลค่า 4,500 ล้านบาท อายุระหว่าง 3-12 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.76 ถึงร้อยละ 4.15 เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้ออกตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก มียอดจองมากกว่าเป้าหมาย 2.6 เท่า ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  
  • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครว่า “ประจิมรัถยา” ซึ่งมีความหมายว่า “เส้นทางไปยังทิศตะวันตก”
  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กับ รฟม. ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ และให้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารและก่อสร้างงานโยธา (ช่วงตะวันตก) และผู้ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดลองอุปกรณ์งานและระบบทดลองเดินรถไฟฟ้า (ช่วงตะวันออกและตะวันตก) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
  • บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A-” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable”
  • บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ครั้งที่ 1/2564 มูลค่า 6,000 ล้านบาท อายุระหว่าง 3-10 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.56 ถึงร้อยละ 3.33 เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงิน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้ออกตามกรอบหลักเกณฑ์ การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ที่ได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Best Sustainability Bond Awards 2021 จาก The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย
  • บริษัทร่วมกับ รฟม. เปิดใช้ทางเชื่อมสถานีบางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้เงิน กับสถานีกลางบางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนระบบการเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว
  • บริษัทได้รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ “ระดับดี” จากโครงการส่งเสริมสำนักงาน สีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มบริการ (Services)
  • บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการสำรวจการกำกับดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564
  • บริษัทร่วมกับ กทพ. และธนาคารกรุงไทย เปิดใช้บริการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบ EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa) เพื่อเป็นทางเลือกในการชำระค่าผ่านทาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ว
  • ครบกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ครั้งแรก ตามสัญญาสัมปทาน โดยปรับอัตราค่าผ่านทางจากอัตรา 50/80/115 บาท เป็น 65/105/150 บาท สำหรับรถประเภท 4 ล้อ / 6-10 ล้อ / มากกว่า 10 ล้อ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน บริษัทได้จำหน่าย คูปองในอัตราเดิมโดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ชำระค่าผ่านทางได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
  • บริษัทได้รับรางวัล Thailand’ s Top Corporate Brand 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นบริษัทที่มีมูลค่า แบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิติกส์ประจำปี 2564 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021
  • บริษัทขยายเวลาให้ประชาชนทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ท่าพระ (สถานีบางโพ-สถานีจรัญฯ 13) จากช่วงเวลา 10.00-16.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00-24.00 น.
  • บริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) ยุติข้อพิพาทและขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578
  • จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (“COVID-19”) ในประเทศไทย บริษัทยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และเน้นย้ำการรักษาความสะอาดภายในสถานี ขบวนรถไฟฟ้า และภายในระบบรถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย
  • บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ อย่างเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าโดยสาร มีแนวสายทางของรถไฟฟ้าเชื่อมกันเป็นวงกลม (Circle Line) ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รวมถึงเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี และได้มีการเพิ่มขบวนรถให้บริการจากเดิม 19 ขบวน เป็น 54 ขบวน นอกจากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายทางอื่นๆ ได้แก่ สายสีเขียว สายสีม่วง สายสีส้ม สายสีแดง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
  • บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Negative”  
  • ลดค่าผ่านทางพิเศษที่ "ด่านอาจณรงค์ 1" จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • คงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT “สายสีน้ำเงิน” ไว้เท่ากับอัตราเดิม คือเริ่มต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63 จากที่กำหนดให้มีการปรับขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
  • เปิดใช้งานสะพานกลับรถบนถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ลงทุนออกแบบและก่อสร้างบนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
  • บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการปลอดยาเสพติดทุกชนิด 
  • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีสนามไชย
  • บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2020 องค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ประจำปี 2563 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริษัทได้เปิดพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน หรือ Site Museum พิพิธภัณฑ์ในพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ที่อยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าในเมืองไทยแห่งแรก ที่ตั้งอยู่ภายในสถานีสนามไชย และเป็นจุดแสดงนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงที่ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
  • BEM จัดทำโครงการ “Healthy Journey with BEM” ด้วยการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้น ให้กับผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT หน่วยงานรัฐ สำนักงานเขต เทศบาล โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนา และโรงเรียนชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT และทางพิเศษ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรค และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อ COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำ
  • BEM ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก สำนักงานเขต หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จัดกิจกรรมฉีดพ่นและทำความสะอาด สถานีรถไฟฟ้า MRT
  • BEM ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของระบบรถไฟฟ้า MRT อาทิ จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือกว่า 800จุด ภายในสถานี  เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้รับเหมา และผู้ค้าทุกรายที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า 
  • BEM เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แก่ผู้โดยสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จอแสดงข้อมูลภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานี และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น
  • * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยยุติข้อพิพาทกับ กทพ. โดยการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงยุติข้อพิพาทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามผลการเจรจาต่อรองขั้นสุดท้ายและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
  • บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เพิ่มเติมจำนวน 5.08 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน BMN เป็นร้อยละ 89.67 
  • บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่ 
  • บริษัทได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน และสัดส่วนการถือหุ้นใน TTW ที่ลดลงเป็นร้อยละ 18.47
  • บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 อายุ 3-10 ปี จำนวนเงินรวม 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ถึงร้อยละ 3.84 ต่อปี เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน
  • บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีผลการประเมิน 98 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
  • บริษัทได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 ในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ประเภทอุตสาหกรรมด้านการบริการ (Services) จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • บริษัทเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงที่ 2 จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลักสอง จำนวน 11 สถานี
  • บริษัทได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง ในการประหยัดพลังงานในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  • บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ซึ่ง BEM ถือหุ้นในบริษัทนี้ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กับการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 โดยบริษัทได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก”  
  • บริษัทได้รับการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
  • บริษัทเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงที่ 3 ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จำนวน 8 สถานี  
  หมายเหตุ *  :  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมดระหว่างกัน และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) 
  • บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่
  • บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีผลการประเมิน 92 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  
  • บริษัทได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018 สาขา Finance จากผลการดำเนินงานด้านการเงินที่ดี ควบคู่กับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยพิจารณาจากโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกิจในระดับมหภาค จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • บริษัทขายหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่ถืออยู่ทั้งหมดร้อยละ 7.50 ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของบริษัท  
  • บริษัทได้ก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางด่านฉิมพลีเพิ่มเติมจำนวน 3 ช่อง เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ โดยได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อปลายปี 2561  
  • บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) จำนวน 111.2 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CKP เป็นร้อยละ 17.83 
  • บริษัทเปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปแจ้งวัฒนะ และต่อเนื่องไปทางพิเศษอุดรรัถยา  
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยบริษัทได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
  • หลักทรัพย์ BEM ถูกจัดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนปี 2561 (SETTHSI INDEX) และบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) รางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2561 (SET Sustainability Awards 2018) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 
  • บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เพิ่มเติมจำนวน 1.14 ล้านหุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน BMN เป็นร้อยละ 69.67
  • BEM ได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัท และของนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้น
  • BEM ได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับ รฟม. ระยะเวลา 33 ปี ในรูปแบบ PPP NetCost โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
   1. ระยะที่ 1 จัดหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายระยะเวลา 3 ปี
   2. ระยะที่ 2 ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายโดยให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) ระยะเวลา 30 ปี
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) มีระยะทางทั้งสิ้น 47 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 38 สถานี โดยบริษัทมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน
  • บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของ BEM ที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่
  • BEM ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (ฉบับที่ 2) กับ กทพ. เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)
  • BEM ได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” เป็นการเชื่อมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงินเดิม) สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน
  • BEM ได้รับการประกาศรายชื่อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
  • BEM ได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ให้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจำปี 2560 ในงาน “Set Award 2017” จากการควบรวมกันระหว่าง BECL และ BMCL
  • หลักทรัพย์ BEM เปิดทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 รวมทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Index ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศ
  • BEM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)
  • หลักทรัพย์ BEM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มดัชนี SET50
  • เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2559
  • เปิดให้บริการโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2559
  • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติสำหรับทางพิเศษอุดรรัถยา ครบทั้งสายทาง
  • เชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของ กทพ. และกรมทางหลวง โดยผู้ถือบัตร Easy Pass และบัตร M-Passสามารถชำระค่าผ่านทางช่องเก็บเงินอัตโนมัติได้ด้วยบัตรเพียงใบเดียว
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้