สารจากประธานกรรมการบริษัท

 
 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริษัท

 

ในปี 2565 ความรุนแรงของผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID-19 ลดน้อยลง เศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “BEM” ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เป็นต้นมา สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 คลี่คลายลง และรัฐบาลได้ประกาศให้โรค COVID-19 ออกจากโรคติดต่ออันตราย เป็นเพียงโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษ และผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่า BEM จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทยังคงยึดมั่นในการส่งมอบบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ไปพร้อมกับการดูแลสังคม โดยบริษัทให้ความร่วมมือสนองนโยบายของภาครัฐ “เปิดเมืองปลอดภัย” แจกสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งล้านชิ้นแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและทางพิเศษ รวมทั้งโรงเรียนตลอดจนชุมชนรายรอบเส้นทาง
 

ด้วยความพร้อมและศักยภาพในการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ทำให้ในปี 2565 BEM ได้รับโอกาสจากภาครัฐ โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ รฟม. สามารถเข้าทำสัญญาได้ ทั้งนี้การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม จะทำให้บริษัทเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขยายโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ที่บริษัทบริหารอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากขึ้น

 

สำหรับการบริหารด้านการเงิน BEM ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อความยั่งยืน มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์ของการออกจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต์และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวก ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาจราจรบนท้องถนน ท่ามกลางวิกฤตมลภาวะ และ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก 

 

จากการที่บริษัทดำเนินงานภายใต้พันธกิจที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง BEM ยังได้รับการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 (Thailand Sustainability Investment 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมทั้งได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประเภทรางวัล ASEAN Asset Class PLCs นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2022 สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเป็นองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2565

 

สำหรับผลประกอบการในปี 2565 BEM ได้สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัท ด้วยผลกำไรสุทธิ 2,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,426 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ผู้โดยสารรถไฟฟ้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างดีเสมอมา และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งมอบบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้โดยสารรถไฟฟ้าตลอดไป  
 

 
- ลายมือชื่อ -

( นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ )

ประธานกรรมการบริษัท

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้