ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน กับ SDGs

 

       บริษัทมีการประเมินและทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน(Materiality) เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมีขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs)
ให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) 

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้