คณะกรรมการบริหาร

 
 

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร

 

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริหาร

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบริหาร

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริหาร

 

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริหาร