นโยบายบริษัท

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

 

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลัง หักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี และตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยเห็นสมควร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน

นโยบายคุณภาพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายด้านภาษี

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรม

นโยบายการกำกับดูแลและจัดการข้อมูล

นโยบายการรู้จักลูกค้า สำหรับการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์