นโยบายบริษัท

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 8 หมวด คือ
 

 1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 • ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติการประชุม
 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทเพื่อความยั่งยืน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่สอดคล้องและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
 • ติดตามดูแลการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
 1. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 • กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้มีขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม
 • มีกระบวนการสรรหาโปร่งใสและชัดเจน
 • มีโครงสร้างค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 • มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 • โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
 1. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรมองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
 1. ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
 • จัดการความขัดแย้งและป้องกันการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อมูล โอกาส และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 1. ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 • การเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่อย่างเหมาะสม
 • ปกป้องข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถสะท้อนการปฏิบัติหรือการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
 1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 • กำกับดูแลให้มีกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญของบริษัท  
 • ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 • ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
 • ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายด้านภาษี

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการกำกับดูแลและจัดการข้อมูล

นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรม

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการรู้จักลูกค้า สำหรับการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการไม่ตัดไม้ทำลายป่า

นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้