การจ่ายเงินปันผล
สำหรับผู้ถือหุ้น

 
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
  1. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 2,140 ล้านบาท
    ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาก 
  • กำไรของบริษัทส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่รับจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
  • กำไรทางบัญชีของบริษัทที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
  1. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น
    ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล
    ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567

โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล<<
เปิดอ่าน : 870
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้