BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท
เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย  นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษัท  พร้อมทั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์  มริตตนะพร  
กรรมการผู้จัดการ  ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
 
เปิดอ่าน : 52
โดย : Corporate(Admin)