คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 
 

พลเอกสำเภา ชูศรี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีพลเอกสำเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง นางวัลลภา อัสสกุล นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม รวมทั้งบริษัทได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) และบริษัทยังได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ในการประกาศรางวัล SET Awards 2017
 

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้เหมาะสม ทันเวลากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ได้โดยยั่งยืน

 

(พลเอกสำเภา ชูศรี)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้