คณะผู้บริหาร

 
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บริหาร

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์
นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน

นายอัลวิน จี
นายอัลวิน จี

รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ

ดร.วิเทศ เตชางาม
ดร.วิเทศ เตชางาม

รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายสงวน คุณาธินันท์
นายสงวน คุณาธินันท์

รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ