คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 
นางวัลลภา อัสสกุล
นางวัลลภา อัสสกุล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางพเยาว์ มริตตนะพร
นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นางวัลลภา อัสสกุล เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
 

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสม ทันเวลา กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท โดยในปี 2563 มีความเสี่ยงจำนวน 2 เรื่องได้หมดไป ได้แก่ การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เนื่องจากได้เปิดให้บริการเดินรถครบทั้งสายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และข้อพิพาททางกฎหมาย เนื่องจากบริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.ได้ยุติข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมด และขยายระยะเวลาสัมปทานทั้งสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนเอบี ส่วนซี และส่วนดี และโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ดออกไปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 และมีความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งมีความพร้อมในการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ และมีแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

โดยสรุป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน   

 
  

( นางวัลลภา อัสสกุล )

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง