บันทึกภาพงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM
ถ่ายทอดจากห้องออดิทอเรียม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.