BEM รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) รับมอบเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดนนทบุรี

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
รับมอบเกียรติบัตร “โครงการโรงงานสีขาว” จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานและจังหวัดนนทบุรี โดยมีนาย ชัชพร ตรีวิมล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนรับมอบจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

BEM ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมุ่งหวังให้องค์กรเป็นสถานประกอบการปลอดยาเสพติดทุกชนิด รวมถึงมีความมุ่งหวัง ที่จะให้ พนักงาน ผู้รับเหมา มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวและสังคม

จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ BEM ได้รับเกียรติบัตรประเภทธุรกิจรถไฟฟ้าพื้นที่โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 1,557
โดย : Corporate(Admin)