BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริษัท นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ ฯ รัชดา
เปิดอ่าน : 608
โดย : Corporate(Admin)