BEM นำพนักงานรับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาด
และลดความรุนแรงของโรค COVID-19

 
BEM นำพนักงานรับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค COVID-19  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM  นำพนักงานควบคุมการเก็บค่าผ่านทางพิเศษและพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เข้ารับการวัคซีน ณ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” สถานีกลางบางซื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัย ในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
เปิดอ่าน : 835
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้