BEM แจกหน้ากากผ้าแทนความห่วงใยและขอบคุณจากหัวใจ

 

เพื่อให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถรับหน้ากากผ้าได้อย่างทั่วถึง แทนความห่วงใยและขอบคุณจากหัวใจ
เราขอปรับเปลี่ยนวิธีการแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้

• แบ่งการแจกออกเป็น 3 ครั้ง ในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม โดยแต่ละครั้งจะเปลี่ยนช่วงเวลาการแจกไม่ซ้ำกัน เพื่อให้สามารถกระจายหน้ากากผ้าให้กับผู้โดยสารอย่างทั่วถึงมากที่สุด
• ผู้โดยสารที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สามารถรับหน้ากากจากเจ้าหน้าที่ที่จุดแจกบริเวณประตูเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติขาเข้า ในชั้นออกบัตรโดยสาร (พื้นที่ชำระเงินแล้ว)
• ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 ชิ้น ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
• กำหนดการแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้โดยสารครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายนจะแจกระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2563
เวลา 06.30-09.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด โดยมีกำหนดแจกในสถานีต่างๆ ตามตารางที่ประกาศ
• กำหนดการแจกในเดือน กรกฏาคม และสิงหาคม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านสื่อมวลชน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป
• พิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร 500 บาทขึ้นไป รับหน้ากากผ้าฟรี 1 ชิ้น ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

เปิดอ่าน : 4,971
โดย : Corporate(Admin)