BEM ต้อนรับคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BEM ต้อนรับคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา