สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ HSPA ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)