กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
รถไฟฟ้า MRT ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้การโดยสารรถไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย ผ่านกิจกรรม "Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด" โดยนำน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRTจากสายสีม่วงเชื่อมต่อสายสีน้ำเงิน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า MRT ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันรอยยิ้มสู่สังคม 

สมัครรับข่าวสาร