ตำแหน่งงานทางด่วน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัครจริง
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 5.สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 7.สำเนาใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ 8.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 9.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
ใบสมัครออนไลน์
สมัครงานตำแหน่ง *
(Position Applied)
แผนก
(Department)
เงินเดือนที่ต้องการ *
(Salary Expected)
วันเริ่มงาน
(Date Ready to Start)
แนบไฟล์ประวัติย่อ
(Resume)
Choose File
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *
(Prefix)
นาย
(Mr.)
นาง
(Mrs.)
นางสาว
(Ms.)
ชื่อ*
(ภาษาไทย)
นามสกุล*
(ภาษาไทย)
Name*
(English)
Surname*
(English)
ส่วนสูง
(Height)
ซม.
(cm.)
น้ำหนัก
(Weight)
กก.
(kg.)
อายุ *
(Age)
วัน/เดือน/ปีเกิด *
(Date of Birth)
สถานที่เกิด
(Place of birth)
ศาสนา *
(Religion)
เชื้อชาติ *
(Race)
สัญชาติ *
(Nationality)
บัตรประชาชนเลขที่ *
(ID Card No.)
ที่อยู่ปัจจุบัน *
(Present Address)
โทร. *
(Tel.)
มือถือ *
(Mobile)
อีเมล
(E-mail)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
(Permanent Address)
สถานภาพ
(Martial Status)
สมรส
(Married)
โสด
(Single)
หม่าย
(Widow)
วันสมรส
(Date of Marriage)
จำนวนบุตร
(Child)
สถานภาพทางทหาร/มีพันธะทางทหารหรือไม่ *
(Military Status/Are you subject to Military Service?)
ไม่มี
(No)
มี
(Yes)
โปรดระบุ
(Reason)
*ท่านสามารถขับรถยนต์ได้หรือไม่
(Can you drive?)
ได้
(Yes)
ไม่ได้
(No)
*ท่านมีใบขับขี่หรือไม่
(Do you have licence?)
มี
(Yes)
ไม่มี
(No)
*ถ้ามีระบุใบขับขี่ประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 4
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Next

สมัครรับข่าวสาร