นักลงทุนสัมพันธ์
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เลือก      
หน้า 1 จาก 2
| 1 | 2 |
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

สมัครรับข่าวสาร