นักลงทุนสัมพันธ์
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เลือก      
การเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [22/04/2559]
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) [07/04/2559]
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [05/04/2559]
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 [05/04/2559]
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ปี 2546 [08/03/2559]
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท [04/03/2559]
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) [29/02/2559]
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล [25/02/2559]
การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [25/02/2559]
การว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ในงานก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนเลียบทางรถไฟบริเวณจุดตัดกับถนนราชพฤกษ์ [25/02/2559]
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท [03/02/2559]
แจ้งการเสียชีวิตของกรรมการบริษัท [20/01/2559]

สมัครรับข่าวสาร