นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือครองหุ้น (%)
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,304,912,129 28.164
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.219
3 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.850
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 628,298,712 4.111
5 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 432,872,909 2.832
6 บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด 369,000,000 2.414
7 นายวิชัย วชิรพงศ์ 331,404,748 2.168
8 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 221,120,800 1.447
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 214,040,516 1.400
10 นายมิน เธียรวร 188,000,000 1.230
11 CHASE NOMINEES LIMITED 151,092,275 0.989
12 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 144,584,100 0.946
13 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.894
14 นางวลัยพร  สมภักดี 123,942,138 0.811
15 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 104,657,800 0.685
16 GIC PRIVATE LIMITED 90,708,761 0.593
17 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 86,971,488 0.569
18 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 81,618,823 0.534
19 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 80,868,600 0.529
20 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 80,304,933 0.525 

สมัครรับข่าวสาร