ข้อสงสัยและปัญหาการใช้งาน
ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ EXAT Call Center โทร. 1543 และ 0 2620 6500 หรือ www.thaieasypass.com
  1. ตรวจสอบการติดตั้ง Easy Pass ว่าอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของกระจกมองหลัง หรือบริเวณรังผึ้ง โดยหันด้านสติ๊กเกอร์ Easy Pass เข้าหาตัว
  2. ตรวจสอบฟิล์มของรถยนต์ดังกล่าวว่ามีส่วนผสมของสารโลหะไม่เกิน 50 %  เนื่องจากฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารโลหะในปริมาณสูงอาจส่งผลต่อการอ่านคลื่นสัญญาณของระบบ Easy Pass ทำให้ระบบไม่สามารถอ่านค่าได้ กรณีนี้ แนะนำให้ตัดฟิล์มบางส่วนในตำแหน่งที่ติดตั้ง Easy Pass ออก โดยขอรับบริการได้ที่ จุดบริการ Fast Service บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวัน เวลาทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. ตรวจสอบวงเงินคงเหลือเพื่อให้มั่นใจว่ามียอดเงินเพียงพอต่อค่าผ่านทาง โดยควรมีวงเงินในบัตรขั้นต่ำ 200 บาท

หากติดตั้งถูกต้องและยังไม่สามารถใช้งานได้ หรืออุปกรณ์ Easy Pass ชำรุดเสียหาย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่อาคารด่าน ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน บางเขน และ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.อโศก-ดินแดง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ EXAT Call Center โทร. 1543 และ 0 2620 650
ผู้ใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสาร (Intercom) ที่ติดอยู่ข้างตู้เก็บค่าผ่านทางเพื่อติดต่อกับพนักงานควบคุมในอาคารด่าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล ไม่ควรถอยรถออกจากช่องทาง เนื่องจากอาจเกิดอันตราย

กรณีเกิดปัญหาการใช้งานด้านอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการสามารถนำรถและอุปกรณ์ Easy Pass เข้ามาตรวจสอบได้ที่ จุดบริการ Fast Service บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.อโศก-ดินแดง ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. ทุกวันทำการ
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรถที่ประสงค์จะใช้บัตร Easy Pass ได้ โดยนำอุปกรณ์ Easy Pass ไปติดตั้งหรือยึดกับตัวกระจกของรถคันที่ต้องการใช้งาน ในตำแหน่งที่คู่มือแนะนำ (ด้านหลังกระจกมองหลังหรือบริเวณรังผึ้ง)
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอออกบัตรใหม่ได้ที่อาคารเก็บค่าผ่านทาง หรือที่ศูนย์บริการฯในสายทางที่ท่านซื้ออุปกรณ์ Easy Pass เช่น ซื้อ Easy Pass ที่ด่านอโศก 1 สามารถขอออกบัตรใหม่ได้ที่อาคารด่านของทางพิเศษศรีรัชทุกด่าน และศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.อโศก-ดินแดง โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรมาติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าบัตรใหม่ 100 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้บริการที่มี Serial Number (S/N) ที่อยู่ด้านหลังบัตร Smart Card บันทึกเก็บไว้ สามารถใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทาง ATM และระบบ Online Banking ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาออกบัตรใหม่ และได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการโดยไม่ต้องรอคิวที่ตู้เก็บค่าผ่านทางสำหรับเติมเงินอีกด้วย
ผู้ใช้บริการควรแจ้งอายัดบัตรที่ EXAT Call Center โทร.1543 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้  
อย่างไรก็ตาม กรณี Easy Pass สูญหาย ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับค่าประกันอุปกรณ์คืน แต่สามารถเลือกดำเนินการดังนี้ 

กรณีที่ 1 ปิดบัตรเดิมและเปิดใช้บริการบัตรใหม่ โดยนำใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนานิติบุคคล ของผู้ซื้อ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดบริการบัตรใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะโอนวงเงินคงเหลือในบัตรเดิมไปยังบัตรใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน Easy Pass ได้ต่อไป
กรณีที่ 2 ยกเลิกบัตร Easy Pass ผู้ใช้บริการเตรียมบัตรประชาชน หรือสำเนานิติบุคคล และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการขอรับวงเงินในบัตรที่เหลือคืน
กรณีต้องการโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบัตร Easy Pass ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความจำนงได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่ง ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางเขน และศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถ.อโศก-ดินแดง โดยใช้เอกสารประกอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. ใบคำร้อง
   2. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) ของทั้งผู้โอน ผู้รับโอน 
   3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) ของทั้งผู้โอน ผู้รับโอน 
   4. หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

สมัครรับข่าวสาร