ตำแหน่งงานทางด่วน
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
ขอบเขตงาน

          ปฎิบัติงานซ่อมบำรุง งานถนน อาคาร สาธารณูปโภค ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่องานซ่อมบำรุง
 • ชาย  อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
คุณสมบัติ
 • ชาย - หญิง อายุ 22 - 25 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการรับเงิน, ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 • สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป้นอย่างดี
ขอบเขตงาน
 • งานรับชำระเงินรายได้ค่าผ่านทาง และรายได้ของโครงการ SOE ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี รวมทั้งจัดทำรายงานภาษีขายประจำวัน
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานเป็นกะ และพร้อมไปปฏิบัติงานประจำด่านเก็บค่าผ่านทางที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขา บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน 3-5 ปีขึ้นไป
ขอบเขตงาน
 •  จัดทำ financial Model บริหารสัญญาสินเชื่อ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดอันดับเครดิตบริษัท ออกหุ้นกู้เจรจากับธนาคาร และนายทะเบียน
คุณสมบัติ
 • ชาย  อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์ 
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
ขอบเขตงาน
 • ปฎิบัติงานควบคุมดูแลสวน, ต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่ทางพื้นที่ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตราฐานของทางพิเศษและของทางบริษัทฯ
คุณสมบัติ
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 • สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ขอบเขตงาน
 • วางแผน วิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสมและมีความรู้ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ จัดทำรายงานกระแสเงินสดประจำวันและประจำเดือน
คุณสมบัติ
• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
• มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
• มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
• มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
3. ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประสานงานจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ

            
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการสอบบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร   
 • สามารถทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปีได้
ขอบเขตงาน
 • จัดทำงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบรายงานงบการเงินและเอกสารของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย / หญิง  อายุ 29 - 37 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะการบริหารงานฝึกอบรม / พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนงาน และติดตามงาน
ขอบเขตงาน
 • ดูแลงานฝึกอบรมภายนอกและภายในบริษัท วางแผนและกำหนดงบประมาณของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่ตั้งไว้
 • ประสานงานคณะกิจกรรมคุณภาพต่างๆ และหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมคุณภาพของบริษัท
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุระหวาง 22 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 • ประสบการณ์ 2 ปี ทางด้านระบบควบคุมการจราจร, Network, CCTV
 • มีทักษะ/ความชำนาญในการวิเคราะห์หาสาเหตุของงานเสียได้
ขอบเขตงาน
 • ควบคุมดูแลตรวจสอบการซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วิเคราะห์ จัดเก็บแผนงาน และปรับปรุงระบบควบคุมการจราจร
คุณสมบัติ
• เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานกำกับดูแล​
• มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
• มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
• มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
• มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
3. ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประสานงานจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ
คุณสมบัติ

- อายุ 28 - 38 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขา IT / คอมพิวเตอร์ / Innovation
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้าน Innovation, R&D, Business Process Improvement
- มีทักษะด้านงาน System Integration, Project Management, Infographic

ขอบเขตงาน

- บริหารทีมและจัดการกระบวนการทางด้าน Digital และสื่อสารให้ความรู้ทางด้าน Innovation
คุณสมบัติ

- อายุ 28 - 38 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขา IT / คอมพิวเตอร์ 
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้าน SAP, Project Manage
- มีทักษะด้านงาน ABAP, SA, Project Management

ขอบเขตงาน

- บริหารทีมและบริหารโปรแกรมประยุกต์ให้ Implement แจ้งเสร็จตามกำหนด พร้อมทั้งติดตามดูแลการใช้งาน
คุณสมบัติ

- อายุ 22 - 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา IT / คอมพิวเตอร์ / Innovation
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน Innovation, R&D, Business Process Improvement
- มีทักษะด้านงาน System Integration, Project Managemant, Infographic

ขอบเขตงาน

- บริหารจัดการกระบวนการทางด้าน Digital และสื่อสารให้ความรู้ทางด้าน Innovation
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 25 - 38 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน / บัญชี / เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
- มีทักษะด้านการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน

ขอบเขตงาน

- จัดทำแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
- เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการดำเนินการและผลประโยชน์จากการลงทุนโครงการทางพิเศษ
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ
คุณสมบัติ
 • ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
 • มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
            - OS Admin , การเขียนโปรแกรม
            - สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
            - สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
            - สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้

ขอบเขตงาน
 
          
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับศูนย์ควบคุมของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและพัฒนา software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่รับผิดชอบ 


หากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบโดยการคลิก

สมัครรับข่าวสาร