คณะกรรมการบริษัท
 


 
                                                   ดร.วีรพงษ์  รามางกูร
                                                  ประธานกรรมการบริษัท
   
 
 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค่าตอบแทน

  
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค่าตอบแทน

 
 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

 
  พลเอกสำเภา  ชูศรี
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
 บริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

 
 
ดร.อรรณพ  ตันละมัย
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ


  
นางวัลลภา  อัสสกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
 ความเสี่ยง

 
 
นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ     
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่า
 ตอบแทน
กรรมการบริหาร

 
  ม.ล. ประสบชัย  เกษมสันต์
กรรมการบริษัท
 
 
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
 ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร


 

 
นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
กรรมการบริษัท

 
 
นายปณิต  ตุลย์วัฒนจิต
กรรมการบริษัท


  
นายธนา  จานุสรณ์
กรรมการบริษัท


 
 
นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล
กรรมการบริษัท


 
  นางอุรวดี  ชูศรี
กรรมการบริษัท


 
 
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
 ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

 

 
นางพเยาว์  มริตตนะพร
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
 ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

 
     

สมัครรับข่าวสาร