คณะผู้บริหาร
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ


 
นางพเยาว์ มริตตนะพร
กรรมการผู้จัดการ


 
 
นายสงวน คุณาธินันท์
รองกรรมการผู้จัดการ
  วิศวกรรมทางพิเศษ

 
นางสุดฤทัย พรหมมาตร
รองกรรมการผู้จัดการ
  ปฏิบัติการทางพิเศษ

 
นางสาวปาหนัน  โตสุวรรณถาวร
รองกรรมการผู้จัดการ
  การเงิน

 
นายวิทูรย์  หทัยรัตนา
รองกรรมการผู้จัดการ
  ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

 
นางสาวพรพิมล  เชิดชูชัย
รองกรรมการผู้จัดการ
  พัฒนาธุรกิจ

 
นายอัลวิน จี
รองกรรมการผู้จัดการ
  สนับสนุนปฏิบัติการ

 
 
   
  นายภาคภูมิ  ทวีวิทยรัศมิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
  บริหาร และเลขานุการบริษัท

 
 
                                                                                                                                                                                       

 


 
 
 
                                                                                                                                                                                       

 

สมัครรับข่าวสาร